• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítésére

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé - az 568/4 helyrajzi számú (volt TEMÜSZ. iroda, Ady Endre u.9.) önkormányzati ingatlan értékesítésére

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. június 26. (kedd) 12:00 óra

Alsóörs Község Önkormányzata Alsóörs Község Nemzeti vagyonáról, szóló 10/2013. (III.01.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Alsóörs Község Önkormányzata
    Telefonszám: 87/447-192, e-mail: hivatal@alsoors.hu

2. A pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése.
3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanok adatai:
Alsóörs belterület 568/4 helyrajzi számú ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes, teljesen közművesített. (volt TEMÜSZ. iroda, udvar Alsóörs, Ady Endre u.9.)
Az ingatlan induló ára: 15.000.000.-Ft+Áfa (19.050.000.-Ft)
Alapterülete:719 m2
Épületek alapterülete: kb 114 m2 95 m2 50 m2
állapotuk: közepes illetve felújításra szoruló, leromlott
Beépíthetőség: www.alsoors.hu honlapon építési ügyek Helyi építési szabályzat SZT-1 Ófalu szabályozási tervlap és rendelet valamint Településképi rendelet.
A tulajdoni lapot a pályázati kiírás 1. melléklete tartalmazza. Melléklet1: tulajdoni lap

Az ingatlanról további kép az alábbi linken megtekinthető: temusz iroda

5. Pályázati biztosíték:
Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 100.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
  - a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
  - gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 49. szám alatt (igazgatási iroda)
8. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Alsóörs belterület 568/4 hrsz-ú ingatlan megvételére”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg vagy nagycsaládos és életvitelszerűen a településen kíván letelepedni.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 40. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
     - pályázó nevét, címét
     - a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
     - a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
       (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), (feltüntetve bruttó vagy nettó vételár).
     - a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
     - a biztosíték megfizetésének igazolása.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. június 26. (kedd) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük),
      nyilvános bontásának ideje: 2017. június 27 10.00 óra. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. (Nagyterem).

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 40 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Hebling Zsolt polgármesternél, a 87/ 447-192 telefonszámon.

14. Pályázatok elbírálása:
A nyilvános bontást követő képviselő-testületi ülésen történik.

16. Egyéb információ:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást szerződéskötésig akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázati kiírás az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.alsoors.hu), kerül meghirdetésre.

Módosítás: ( 2018. május 24. csütörtök, 09:50 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card