• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Református konferencia Alsóörsön

Nyomtatás

Ünnepi konferencia Alsóörsön a reformáció jegyében

Június 3-án, szombaton nagyszabású konferenciát tartott az alsóörsi Eötvös Károly Művelődési Házban a Veszprémi Református Egyházmegye és vendége, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegyéjének szépszámú küldöttsége.

Mint azt Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere elmondta, régi hagyomány kelt új életre ezzel a találkozással, hiszen a két egyházmegye a múltban is szoros kapcsolatot ápolt egymással.

A konferencia napján minden együtt állt ahhoz, hogy a hozzánk érkezett huszonhárom egyházközség mintegy száz főből álló küldöttsége, valamint a meghívott vendégek és a vendéglátók méltó módon ünnepelhessenek. Díszt öltött a színházterem, alkalmi kiállítás nyílt az üvegteremben, egyházi kiadványok az előtérben, terített asztal az épületet övező parkban, és még az időjárás is kedvezett.

Ezekben a napokban jelentős események évfordulójára emlékeztünk, jelesül: 500 évvel ezelőtt született meg a reformáció, pünkösd közeledett és a nemzeti összetartozás napjának előestéjén voltunk. A konferenciával egybekötött testvéri találkozó e gondolatok jegyében zajlott.
Elsőként a vendéglátó Alsóörs - Lovasi Református Társegyházközség lelkipásztora, Dr. Kálmán Csaba köszöntötte a jelenlévő egyházi és világi vezetőket, valamint a konferencia valamennyi résztvevőjét, majd Péter apostol első levelének szellemében áldást mondott.

Az ünnepi eseményt Hebling Zsolt, a vendégszerető Alsóörs polgármestereként és presbiterként egyaránt örömmel üdvözölte. Megtisztelőnek tartjuk – mondta, hogy az 1920-ban elszakított Pozsonyi és a Veszprémi Református Egyházmegye ma itt testvéri megállapodást köt, visszaállítva ezzel a múlt örökét.
A következőkben a Rojtos Norbert igazgató vezette Református Általános Iskola Balatonfüred fúvószenekara játszott, nyitóáhítatot Pál apostol rómaiakhoz írott levelének szellemében Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese mondott. Hangsúlyozta, hogy a stabilitás, a határozott kiállás és a véleménynyilvánítás napjainkban is nagyon fontos, a reménység pedig nélkülözhetetlen, erőt adó ajándék, amelyből mindannyian részesülünk.

A konferencia résztvevői szerencsésnek mondhatják magukat, mivel a nap folyamán két remek előadást hallhattak. Az egyik a délelőtt folyamán hangzott el, a másik délután. Két érdekes téma azzal az igénnyel, hogy tágabb bepillantást nyerjünk a reformáció világába. Két nagyformátumú előadó, akik olyan lebilincselő előadásmóddal rendelkeznek, amely csak azok sajátja, akik fölényes tárgyi tudással bírnak. A teremben vágni lehetett a csendet, majd percekig zúgott a vastaps a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka Dr. Huszár Pál egyetemi tanár, történész, valamint Takaró Mihály irodalomtörténész szavai nyomán.
Dr. Huszár Pál Reformáció a Dunántúlon címmel adott átfogó tájékoztatást arról, hogy a reformáció miként került hazánkba, hogyan terjedt el és kik voltak a legjelesebb képviselői. Elmondta, hogy a lutheri irányzat még Mohács előtt, a helvét csak később jutott el hozzánk külföldi egyetemekről hazatérő diákok közvetítésével. Megtudtuk, hogy nálunk a wittenbergi szellemet magával hozó Dévai Bíró Márton ferences szerzetes (a magyar Luther) volt a reformáció első terjesztője, főként a Dunántúlon, itt, a Balaton vidékén is. Felsőörsön már1542-ben, Alsóörsön és Lovason 1612 előtt hódított teret a reformáció. A török nem jelentett veszélyt ebből a szempontból, még az is előfordult, hogy jelen volt az „egyházi gyülekezésen”, nekik a közösségek által befizetett adó volt fontos. Ismert reformátor ebből az időből a jelentős irodalmi tevékenységet folytató Sztárai Mihály, az iskola- és nyomdaalapító Huszár Gál (akinek a Nemzeti Múzeum jelen kiállításán látható énekeskönyve az egyetlen ilyen jellegű mű a világon!), a Bánffyak udvari papja, Beythe (Böjte István), valamint a Dunántúli Református Egyházkerület első püspöke: Pathai István.

Bár a nap eseményeinek kronológiai sorrendje nem ezt kívánja, itt szólnék Takaró Mihály irodalomtörténész szintén élményszámba menő előadásáról, aki a reformáció hatásáról beszélt a magyar irodalomban. Mint mondta, különösen a presbiter Kölcsei és a jegyző Arany János munkásságán mérhető le a kálvinizmus egész életművüket átható hatása. Beszélt az előzményekről, Assisi Szent Ferencről, aki új módon próbálta megélni kereszténységét, a humanisták nyitottságba, tudásvágyba és igazságkeresésbe vetett hitéről. A reformációt szellemi, kulturális, eszmei, morális forradalomnak nevezte, amely megváltoztatta az Istenről, emberről és a társadalomról alkotott gondolkodásmódot. Részletes elemzést kaptunk gyönyörű Himnuszunkról. Takaró Mihály elmondta azt is, hogy a Rákosi-féle vészterhes időkben Illyés Gyula és Kodály Zoltán az életével játszott, amikor kérését, a Himnusz kor szellemének megfelelő újragondolását elvetette. Hallhattunk továbbá a 13 nyelven beszélő első magyar enciklopédista, Apáczai Csere János tevékenységéről, akinek a magyar tudományos szaknyelvet köszönhetjük, Szenczi Molnár Albertről, a szótáralkotó, zsoltárköltő nyelvtudósról.  Ha nem lett volna reformáció, ha nem születtek volna Bibliafordítások, ma nem beszélnénk magyar nyelven! Az előadó szólt korunk kihívásairól is, a hiszékenység és a közöny elleni harcról, arról, hogy nem a hitet kell reformálni, hanem azt, hogy hogyan éljük meg. E találkozás célja éppen az, hogy cselekvésre ösztönözze az embert. 

Az alsóörsi konferencia legfontosabb mozzanata a résztvevő két egyházmegye között létrejött testvér egyházmegyei megállapodás kihirdetése volt, amelyet Dr. Somogyi Alfréd és Császár Attila, valamint Molnár Rudolf és Dr. Kálmán Csaba hitelesített kézjegyével.  A kapcsolat mottója: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyeket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Ezek Jézus Krisztus szavai. A gyümölcsözőnek ígérkező együttműködés számos közös tervet kíván megvalósítani, szakmai rendezvények megtartásától a karitatív vállalásokig, testvér gyülekezeti kapcsolatok kialakításától a kommunatív felületek használatáig.
Az okmány aláírása után a gyülekezetek közötti kapcsolat felvételi lehetőségek ismertetésére került sor. Az Alsóörs -Lovasi Református Társegyházközség testvérgyülekezete a Somorjai Egyházközség lett.

Az aktust az egyházmegyék oktatási intézményeinek igényes műsora követte.  Az alsóörsi Endrődi iskola kisdiákjainak felkészültségét Mórocza Péter és Kovács Gábor szavalata, valamint Kósa Kristóf és Kálmánfi Álmos furulyajátéka fémjelezte. Az alistáliak Mécs László költeménnyel, a jókaiak középkori énekekkel, Csopak táncosai pünkösdölővel emelték az ünnep fényét.
A nap történéseit tovább színesítette a „Dunán innen is Dunántúl” elnevezésű gyülekezeti kiállítás megnyitása. Öröm, hogy itt lehetünk, hiszen általa erősödhet a testvéri viszony – mondta a rövid történeti áttekintést megnyitó Fazekas László felvidéki püspök, fényből, árnyból hitből született képeknek nevezve a látottakat. Szép akvarelleket láthattunk a Pozsonyi Református Egyházmegye 26 templomáról, ismerős fotókat a mieinkről is.
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is méltatta a látottakat, felemelő pillanatnak nevezte a konferencia időpontját, a magyar összetartozás kinyilvánítása előtti napot. Kérte, hogy „egyedül kegyelemből, hit által” erősödjön bátran, szelíd határozottsággal életünk, és ez a kapcsolat is. Ezt követően statisztikai adatokat sorolt harminc éve tartó szolgálatából, kiemelve, hogy a számok mögött maga az élet lüktet – ezt erősíti jelen kapcsolat is – majd köszönetet mondott a konferencia szervezőinek és a közreműködőknek.  A sikeres konferencia a Pozsonyi Egyházmegye esperese, Dr. Somogyi Alfréd által elmondott záró áhítattal ért véget.

Amíg az alsóörsi óvoda által készített ízletes ebédet fogyasztották a vendégek és vendéglátóik, valamint a kiállítás megnyitását követően, módomban állt néhányuktól véleményt kérni a tapasztalatairól, benyomásaikról:
Elsőként az izsapi gyülekezet tagjaival, Ignár Gizellával, Petro Évával, Szabó Andrással és Valériával beszélgettem, akik elmondták, hogy náluk még nem rendeztek ünnepségeket a reformáció évfordulója alkalmából, de készülnek rá. A kialakulóban lévő kapcsolatot fontosnak tartják, lényegének az összetartozást tekintik. A hévízi gyülekezetet Péntekné Vizkelety Márta lelkipásztor, a presbiter Horváth Jánosné, Németh Jánosné és a gyermekhitoktató Kotora Pál János képviselte. Mint mondták, a tervek lehetőséget adnak arra, hogy kitáruljon a világ a felvidéki magyarság felé, a konferencia pedig köteléket képez az elszakított terület és az anyaország között. Céljuk a mielőbbi együttműködés „kötelező” és önként vállalt programokkal, egymás megismerésével, barátságok ápolásával. Bucsuházy István somorjai főgondnok szerint a kapcsolatok keretét kell megalkotni, tartalommal már maguknak a résztvevőknek kell megtölteni azt. Ő, akinek családjában hat lelkipásztor szolgál, jól tudja, hogy az emberek megszólítva, csigaházukból kibújva csodákra képesek. Szathmáry Dénes szentgáli főgondnok, Sófalviné Tamás Márta gondnok, Halászi Csaba István presbiter és Kovács Botond Árpád lelkipásztor, valamint alistáli lelkésztársa, Édes Árpád és id. Vámos Béla gondnok egyaránt örül a testvérkapcsolatnak. A Pozsony megyei település gyülekezete már jártas ápolásában – Tapolcafőn szószékcserével kezdődött annak felvétele – azóta évente látogatják egymást. Most egyszerűbb lesz a kapcsolattartás, mivel Szentgál és Alistál közelebb van egymáshoz. A szimpátia máris megszületett.

Megkérdeztem Steinbach püspök urat is, aki elmondta, hogy a kapcsolatépítést nagyon fontosnak tartja, mert gyülekezeteiben él az egyház, így ott ölt testet az egység.  Dr. Somogyi Alfrédtól, a pozsonyi egyházmegye esperesétől azt tudtam meg, hogy a települések párosítása esperesi szintről indult 60 Veszprém, illetve 28 Pozsony megyei gyülekezet részvételével, eddig csak kerületi szinten volt kapcsolat. Sokat vár ettől a kezdeményezéstől, egymás életének, értékeinek megismerésétől és az összetartozás tudatától. Örömmel üdvözölte Dr. Huszár Pál is a történteket, úgy is, mint Magyarországon az első ilyen jellegű kezdeményezést.
A konferenciát, egyben testvér egyházmegyei találkozást a két fél egymás megajándékozásával tette emlékezetessé.

Kovács Piroska

Zórád Ferenc fotói:


 

Módosítás: ( 2017. június 12. hétfő, 07:25 )  

Pannon Várszínház

Praktikumtár

Zorall Sörolimpia

Harley-Davidson

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton riviéra

Balaton Best Card