• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

A magyar nyelv napjára

Nyomtatás

Százhetvenöt évvel ezelőtt, 1844-ben nyilvánították hivatalos államnyelvvé a magyart. Erre a rendkívüli jelentőséggel bíró eseményre emlékezünk november 13- án, a magyar nyelv napján.

Én ugyan nagy nem vagyok, de vagyonos ember vagyok, azért nemzeti nyelvemnek gyarapítására egy egész esztendei jövedelmemet ajánlom – mondta Széchenyi István az 1825. évi pozsonyi országgyűlésen, megteremtve általa a magyar nyelven működő tudományos társaság anyagi alapjait.

Abban az időben, V. Ferdinánd király uralkodása idején Magyarország hivatalos államnyelve a latin volt, közvetítőnyelvként a németet használták. Aztán történt valami nagyon fontos, ami lehetővé tette, hogy megmaradjon nemzeti identitásunk alapja, és ne teljesedjen be a herderi jóslat, miszerint idővel – sok más nemzeti nyelvhez hasonlóan – a magyar elvész a nyelvek tengerében.

Az 1844. évi II. törvény kimondta, hogy hazánk hivatalos államnyelve a magyar. Mit jelent ez a gyakorlatban?
- Az országgyűléshezbocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok és Intézmények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki.
- A törvénycikkek, valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind király kegyelmes jóváírással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak – áll a törvényben.


Mivel nyelvében él a nemzet, e vívmány megőrzése, anyanyelvünk ápolásaazóta is, most is mindannyiunk kötelessége.
Albrecht Sándor alsóörsi újságíró, helytörténészről nemcsak az köztudomású, hogy rendkívül igényesen, mívesen fogalmaz, hanem az is, hogy szívén viseli szép anyanyelvünk sorsát.

Anyanyelvünk nemzetmegtartó erőnk. Rangos a világ nyelvei között. Áradó szókincse, magán- és mássalhangzóinak ölelkezése, hajlékonysága, dallama, hangutánzóképessége révén az egyszerű, egyszersmind a bonyolult kifejezések megformálásában utolérhetetlen.

Kiváló példákat idézhetünk falunk, Alsóörs történetéből is. Örömünkre. A törökkorból fennmaradt családi levelezések veretes magyarsággal szólnak hozzánk. Ma is büszke tanulsággal meríthetünk Fábián József természettudósunk, Mórocza Dániel népművelő jogászunk, Endrődi Sándor Balaton -szerelmű költőnk lírai életművéből, Pápay Sámuel nyelvújítónk, Lipták Gábor, Lőrincze Lajos nyelvészprofesszorunk megérintő munkásságából. Tán falunkbéli általános iskolás gyermekeink ajkáról ezért is csendül oly szépen a magyar szó.

Manapság jelentős idegen hatás éri nyelvünket, beszédünket. Ezért kell merítenünk kifogyhatatlan forrásunkból: Arany János páratlan szókincséből, Berzsenyi ünnepélyességéből, Ady eredeti tőrőlmetszettségéből, Petőfi láttató erejű költőiségéből, József Attila nyelvi birodalmából, Kosztolányi lenyűgöző választékosságából, Nagy László tájfestészetéből, Simon István faluhűségéből, Illyés Gyula fölmagasodó pusztaerkölcséből. Így lüktet, izzik és süt édes anyanyelvünk fölnevelő, nemzetőrző varázsa továbbra is bennünk és utódainkban.

Az alsóörsi Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás-Központban jó kezekben van édes anyanyelvünk jövője. Bizonyság erre az iskola magyarszakos tanára, Novákné Juhász Andrea szaktudása és elhivatottsága. Kértem, avasson be oktatási módszerébe:

Szomorúan tapasztaltam az elmúlt években, hogy a digitális kommunikáció elterjedésével a gyerekekben egyre fiatalabb korban kezd rögzülni gyönyörű anyanyelvünk helytelen használata. Gondolok itt a rövidítésekre, a szegényes szókincsre, a tömör, helyesírásilag is kifogásolható mondatok használatára. Ez a jelenség szakemberek szerint is odáig fajulhat. hogy idővel teljesen meg fog szűnni a folyóírás, amit magyartanárként nem engedhetek meg, ezért feladatomnak tekintem a magyar nyelv szépségének, kifinomultságának, sokszínűségének tanítását és a választékos beszéd parazsának újraélesztését. Ehhez a célkitűzéshez iskolánkban több lehetőség is adódik:
- A tanórák alkalmával nagy hangsúlyt fektetek a már – már feledésbe merülő szólások, közmondások, szállóigék gyakori használatára, amelyek közül a mai fiatalok sajnos csak igen keveset ismernek. Véleményem szerint ezeknek az állandósult szókapcsolatoknak jelentős szerepük van a magyar nyelv ápolásában, hagyományaink megőrzésében.
- Ugyancsak kiemelt szerephez jutnak munkám során a memoriterek, hiszen segítségükkel javul a tanulók memóriája, megtanulják a helyes hangsúlyozást, az artikulálást, az érthető kifejezésmódot, bővül a szókincsük és nem utolsó sorban komoly sikereket érhetnek el a szavalóversenyeken, ami motiválja őket a további fejlődésben.
- Az előbbiekhez hasonló pozitív hatásai vannak az olvasásnak. A kötelező olvasmányok mellett, mindig jutalmazom a saját választású könyvek elolvasását és tartalmának írásbeli vagy szóbeli bemutatását. Talán a már említett eszközök közül ez az, amelyik leginkább segít anyanyelvünk ápolásában, fejleszti a gyerekek képzelőerejét, gondolkodó emberré neveli őket.
Mindezen törekvésemben óriási támogatást jelent, hogy idén szeptembertől megújult az iskola könyvtára. Kényelmes, kulturált körülmények között, széles választékkal várja az olvasni vágyó gyerekeket.
A tanórán kívüli foglalkozások közül a leginkább hatékony, szívemhez legközelebb álló tevékenység anyanyelvünk és irodalmunk megőrzése, valamint a diákok személyiségfejlődése szempontjából a színjátszószakkör. Valójában még nagyon sokáig tudnám sorolni a pedagógusmunka fejlesztő lehetőségeit és eszközeit e téren – versenyek, tehetséggondozó szakkör, felzárkóztató foglalkozások, kompetenciamérés stb. – de a felsoroltakat tartom mind közül a leghatékonyabbnak.

Az elmondottakból is kitűnik, hogy Alsóörs jó úton jár, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a könyvkiadás terén is jeleskedik: 2019-ben jelent meg a huszonnegyedik kötet az önkormányzat kiadásában. Hebling Zsolt polgármestertől aziránt érdeklődtem, hogy egy olyan kis település, mint Alsóörs, miért tartja ezt fontosnak.

A könyvek megőrzik a csodálatos magyar nyelvünk által megfogalmazott gondolatokat a jövő számára, továbbörökítik múltunkat, hagyományainkat, jelenünket, értékeinket. Közösségünk kiemelt fontosságúnak tartja ezt a küldetését, s évente legalább egy szép, egyedülálló kiadvánnyal gazdagítja könyvésztünket, amely mindig szeretett településünkkel kapcsolatos. A következőkben is folytatni kívánjuk ezen tevékenységünket.

Isten éltesse a magyar nyelvet határon innen és túl!
 

Kovács Piroska

Módosítás: ( 2019. november 18. hétfő, 08:36 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card