• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2009. (IX.11.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) Sz. rendeletének 2.sz. módosításáról

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2009. (IX.11.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) Sz. rendeletének 2.sz. módosításáról

letöltés

Alsóörs község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
2.sz. MÓDOSÍTÁSA

Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestületet a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:ÖTV) 91. §./1/ bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §./1/, valamint a 2009. évi költségvetésről szóló törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a      Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő részben önállóan      gazdálkodó költségvetési intézményeire.

/2/ Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg:
     - A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
     - Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei külön címet  
       alkotnak:
a.)Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)
b.)Általános Művelődési Központ (ÁMK)

Az önkormányzat címrendjében az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény címet, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímet alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.

/3/ A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt     
     feladatait,  - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat,
     figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiemelt előirányzatának
     megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára – továbbá a 2009. évi gazdálkodás főbb    
     szabályait.

/4/ Az Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési      
     szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok      
     gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást     
     kell folytatni.

/5/ A /4/ bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete, pénzügyi      
     ellenőrző bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőr-      
     zése mellett - belső ellenőrzések,- valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények
     vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi.
   /6/  Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a.) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.
b.) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel
c.) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi törlesztő részleteinek biztosítását, visszafizetését
d.) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket  teljesíteni kell.

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §.

/1/ A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi     
költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszegét  548.001 ezer forintban határozta meg.

2009. augusztus 31-ig bezárólag a
Bevételek előirányzatának összege: 548.001 eFt-ról 569.642 eFt-ra
Kiadások előirányzatának összege: 548.001 eFt-ról 569.642 eFt-ra
változik. (1.sz.táblázat Önkormányzati szintű előirányzatok, 2.sz.táblázat Intézményi szintű előirányzatok)

Bevételek eFt-ban:
                                                           Eredeti ei.        Módosított ei.
- Működési bevételek                               108.135            110.726
- Kamatbevételek                                          100                  100
- Áfa bevételek                                        34.012              34.012
- Helyi adók                                            130.200            130.700
- Átengedett központi adók                       56.900              56.900
- Egyéb sajátos felh., tőkejell.bev.              11.050               11.052
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek        65.300               68.130
- Normatív áll-i hozzájárulások                    100.724             106.666
- Kötött felhasználású áll-i hozzájárulások        7.580                   240
- Központosított támogatások                     2.000                 8.966
- Pénzmaradvány igénybevétele                         0                   307
- Rövid lejáratú hitel igénybevétele             13.000              13.000
- Támogatásértékű bevételek                    11.100              19.041
- Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök   7.900                9.802
                                                           548.001            569.642
Kiadások eFt-ban:

- Személyi juttatások                              151.955            158.800       
- Munkaadót terhelő járulék                      48.960              49.168
- Dologi jellegű kiadások                          183.671            184.763
- Átadott támogatások                            12.050               12.446
- Általános tartalék                                    5.245                9.661
- Működési céltartalék                                     0                 2.830
- Felhalmozási kiadások                             97.728              98.428
- Átadott pénzeszközök                            36.792              41.946
- Hiteltörlesztés (kamat nélkül)                  11.600              11.600
                                                          548.001            569.642
     
/2/ Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 75  főben állapítja meg.
A Képviselőtestület az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
      - Polgármesteri Hivatal:   16 fő
      - TEMÜSZ:                   29 fő                      
      - ÁMK:                        29 fő  
      - Védőnői Szolgálat:        1 fő

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

3.§.

Az Önkormányzat 2005-2007 években ún. célhiteleket vett igénybe (3.sz.melléklet) beruházásainak megvalósításához, melyek összértéke 100.084 eFt volt. Ezen hitelek egy részének futamideje 2013-ban, más része 2017-ben jár le.

A folyószámla hitelkeret mértéke 2010. márciusági 47.000 eFt.

Fentiek tükrében az Önkormányzat 2009-re nem tervezi újabb hitelek igénybevételét.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK/FELÚJÍTÁSOK

4.§.

A 2009. évben tervezett beruházások/felújítások megnevezését és mértékét a 4.sz.melléklet tartalmazza.

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

5.§.

Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatát követve továbbra is nagy hangsúlyt fektet a település népszerűsítését, kulturális életének fellendítését szolgáló szervezetek – köztük a helyi civil szervezetek – támogatására. Az ezzel kapcsolatban felmerült pénzeszközátadások célját és összegét az 5.sz.melléklet tartalmazza.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

6.§.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az általános tartlékot 5.245 eFt-ban határozta meg.
A takarékos gazdálkodásnak és a plusz bevételek köszönhetően a többletbevételek egy részét az Önkormányzat a tartalékalapban helyezte el. Ennek nyomán a képviselő testület 2009. augusztus 31-ig bezárólag az általános tartalékot 9.661 eFt-ban, a céltartalékot 2.830 eFt-ban hagyja jóvá. A tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

/1/ Az általános- és céltartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselőtestület      negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb 2010. február 15-ig, 2009. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

7.§.
A szociálpolitikai és pénzbeli ellátások, támogatások folyósítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A támogatások fajtáit és tervezett összegét a 6.sz.melléklet tartalmazza.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
8.§.
/1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az ÖTV szerint - a Képviselőtestület
     felelős.

/2/ A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester
     felelős.

/3/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal)
     vezetője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti a részben önállóan
     gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó 
     szervezet költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.

/4/ Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési
     ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

9.§.

/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig
támogatja a társadalmi szerveket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

/2/ Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs
     községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

/3/ 100 ezer forint alatti támogatás azonnal, jóváhagyást követő 15 napon belül egy 
     összegben, 100 ezer forint feletti támogatást pedig félévente, egyenlő részletekben
     utalja ki a Polgármesteri Hivatal.


/4/ A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott pénzesz-
     közről a költségvetési évet követő év április 30-ig kötelesek elszámolni. (ÁHT.13/A.§.)


/5/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi
     civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános
     tartalék, valamint a plusz bevételek terhére hozhat döntést.

10.§.

/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt  
     a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri  
      Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
      költségvetési támogatások növekedését.

/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az e
     rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási
     jogkörrel rendelkeznek.

/4/ Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében
     az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen
     pénzbeli támogatást , felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra,
     amit a költségvetési  szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. 
     A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység   
     ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

/5/ A /4/ bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes
     hozzájárulása szükséges, amennyiben a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve
     amennyiben az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen
     pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény
     vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

/6/ A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a
     pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.


11.§.

/1/ A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
      Átcsoportosítást - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület   
      engedélyezhet.

/2/ A Képviselőtestület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatai
     közötti átcsoportosítási jogát - kizárólag személyi juttatásnak, munkaadót terhelő járu-
     léknak nem minősülő kiemelt előirányzatokon belül - a polgármesterre, a részben önál-
     lóan gazdálkodó intézmények esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás
     nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskör-
     ben hozott döntés a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb -
     többletkiadással nem járhat.

/3/ A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a Képviselőtestületet 30 napon
     belül tájékoztatni kell, emiatt a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület a költségvetési 
     beszámolóval egyidejűleg negyedévente, az utolsó negyedévben legkésőbb 2010. február  
     15-ig módosítja, december 31-i hatállyal.12.§.

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 15-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.
13.§.

Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

14. §.

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

15.§.

/1/ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

/2/ A fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a Képviselőtestület
     dönt.

/3/ Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire nyílt
     vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, kivéve a Képviselőtestület ezzel ellentétes
     döntését,azonban  figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényre.
     A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 eFt-ot meghaladó 
     beszerzések illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlatot kell beszerezni.

/4/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglalt munkálatra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester
      javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.

/5/ A beszerzésekre és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester írja alá a  
     Jegyző ellenjegyzésével.

16.§.

/1/ A közalkalmazottak, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére
     biztosított étkezési hozzájárulás - a /2/ bekezdés kivételével – 6.000 forint/fő,
     köztisztviselők részére Ktv. előírásai szerint választható a meleg étkezési utalvány 12.000
     forint/fő értékben.

/2/ A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. A kötelező
      étkezők hozzájárulása 12.000 forint/fő, mely természetbeni hozzájárulásnak minősül.       
      Az általuk fizetendő, kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2009. március 1-től            
      460.- forint/fő/nap.

/3/ A köztisztviselőket a jogszabály szerinti ruházati költségtérítés illeti meg. 
     A közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítését
     egységesen a  30.000 Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, amely adómentesen,
     utalvány formájában kerül kifizetésre.


17.§.

/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
     következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
     önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a
     Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti
     átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,         
     a  költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18.§.

/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési
      szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a /2/ bekez-
      désben meghatározott időt és mértéket eléri.

/2/ Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves
     eredeti előirányzatának 10%-át, és ezen tartozást az Önkormányzat nem tudja egy hónap
     alatt rendezni úgy, hogy a tartozásállomány kizárólag 30 napon belüli kifizetetlen
     számlaállományt tartalmazzon, az Önkormányzat vezetője köteles a képviselő testületet
     tájékoztatni.

/3/ Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület
     döntése alapján a polgármester bízza meg.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.§.

/l/ A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetése a helyben
     szokásos módon történik.Alsóörs, 2009. szeptember 11.                                         Hebling Zsolt                                   Báró Béla
                                         polgármester                                        jegyző

 

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card