• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13) sz. rendeletének 4.sz. módosításáról

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13) sz. rendeletének 4.sz. módosításáról

letöltés

Alsóörs község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
4.sz. MÓDOSÍTÁSA
Alsóörs község Önkormányzatának Képviselőtestületet a helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban:ÖTV) 91. §./1/ bekezdésében, valamint az
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §./1/, valamint
a 2009. évi költségvetésről szóló törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat fenntartásában működő részben önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményeire.
/2/ Az AHT 67.§. /3./ bekezdése alapján a Képviselőtestület az alábbi címrendet állapítja meg:
- A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
- Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei külön címet
alkotnak:
a.) Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet (TEMÜSZ)
b.) Általános Művelődési Központ (ÁMK)
Az önkormányzat címrendjében az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény címet, a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímet alkotnak az intézményhez
kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal.
/3/ A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt
feladatait, - az ezek ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat,
figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiemelt előirányzatának
megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára – továbbá a 2009. évi gazdálkodás főbb
szabályait.
/4/ Az Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete felügyelete alá tartozó költségvetési
szerveknek a településműködtetéshez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok
gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében takarékos és hatékony gazdálkodást
kell folytatni.
/5/ A /4/ bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselőtestülete, pénzügyi
ellenőrző bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
mellett - belső ellenőrzések,- valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények
vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi.
2
/6/ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
a.) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételük
biztosítását, figyelemmel a takarékos gazdálkodás követelményeire.
b.) A feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a pályázatok adta pénzügyi
lehetőségekkel
c.) Fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi törlesztő részleteinek biztosítását,
visszafizetését
d.) Felújításoknál, beruházásoknál a fontossági sorrendet figyelembe kell venni, a már
megkötött szerződések vonatkozásában a kötelezettségeket teljesíteni kell.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §.
/1/ A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi
költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszegét 548.001 ezer forintban határozta
meg.
2009. deceber 31-ig bezárólag a
• Bevételek előirányzatának összege: 548.001 eFt-ról 557.504 eFt-ra
• Kiadások előirányzatának összege: 548.001 eFt-ról 557.504 eFt-ra
változik. (1.sz.táblázat Önkormányzati szintű előirányzatok, 2.sz.táblázat Intézményi szintű
előirányzatok)
Bevételek eFt-ban:
Eredeti ei. Módosított ei.
- Működési bevételek 108.135 99.656
- Kamatbevételek 100 100
- Áfa bevételek 34.012 33.612
- Helyi adók 130.200 143.106
- Átengedett központi adók 56.900 59.400
- Egyéb sajátos felh., tőkejell.bev. 11.050 2.452
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 65.300 37.528
- Normatív áll-i hozzájárulások 100.724 127.758
- Kötött felhasználású áll-i hozzájárulások 7.580 240
- Központosított támogatások 2.000 11.509
- Pénzmaradvány igénybevétele 0 13.203
- Rövid lejáratú hitel igénybevétele 13.000 0
- Támogatásértékű bevételek 11.100 23.429
- Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök 7.900 5.511
548.001 557.504
Kiadások eFt-ban:
- Személyi juttatások 151.955 145.485
- Munkaadót terhelő járulék 48.960 48.094
- Dologi jellegű kiadások 183.671 215.121
- Átadott támogatások 12.050 8.438
- Általános tartalék 5.245 2.900
- Működési céltartalék 0 12.724
- Felhalmozási kiadások 97.728 67.670
- Átadott pénzeszközök 36.792 42.097
- Hiteltörlesztés (kamat nélkül) 11.600 14.975
548.001 557.504
3
/2/ Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 75 főben állapítja meg.
A Képviselőtestület az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
- Polgármesteri Hivatal: 16 fő
- TEMÜSZ: 29 fő
- ÁMK: 29 fő
- Védőnői Szolgálat: 1 fő
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
3.§.
Az Önkormányzat 2005-2007 években ún. célhiteleket vett igénybe (3.sz.melléklet) beruházásainak
megvalósításához, melyek összértéke 100.084 eFt volt. Ezen hitelek egy részének futamideje 2013-
ban, más része 2017-ben jár le.
A folyószámla hitelkeret mértéke 2010. márciusági 47.000 eFt.
Fentiek tükrében az Önkormányzat 2009-re nem tervezi újabb hitelek igénybevételét.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK/FELÚJÍTÁSOK
4.§.
A 2009. évben tervezett beruházások/felújítások megnevezését és mértékét a 4.sz.melléklet
tartalmazza.
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
5.§.
Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatát követve továbbra is nagy hangsúlyt fektet a
település népszerűsítését, kulturális életének fellendítését szolgáló szervezetek – köztük a
helyi civil szervezetek – támogatására. Az ezzel kapcsolatban felmerült
pénzeszközátadások célját és összegét az 5.sz.melléklet tartalmazza.
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK
6.§.
A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében az általános tartalékot 5.245
eFt-ban határozta meg.
A takarékos gazdálkodásnak és a plusz bevételek köszönhetően a többletbevételek egy részét
az Önkormányzat a tartalékalapban helyezte el. Ennek nyomán a képviselő testület 2009.
október 31-ig bezárólag az általános tartalékot 2.900 eFt-ban, a céltartalékot 12.724 eFtban
hagyja jóvá. A tartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
4
/1/ Az általános- és céltartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselőtestület
negyedévenként, az utolsó negyedévben legkésőbb 2010. február 15-ig, 2009. december 31-i
hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.
SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS PÉNZBENI ELLÁTÁSOK
7.§.
A szociálpolitikai és pénzbeli ellátások, támogatások folyósítása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik. A támogatások fajtáit és tervezett összegét a 6.sz.melléklet tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
8.§.
/1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az ÖTV szerint - a Képviselőtestület
felelős.
/2/ A költségvetési rendelet végrehajtásáért, gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester
felelős.
/3/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve (Polgármesteri Hivatal)
vezetője felelős a költségvetés végrehajtásáért. Felelőssége nem érinti a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek vezetőinek felelősségét, az irányításuk alá tartozó
szervezet költségvetési előirányzatainak végrehajtásáért.
/4/ Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési
ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
9.§.
/1/ A Képviselőtestület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig
támogatja a társadalmi szerveket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.
Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást
eredményező támogatás nem nyújtható.
/2/ Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Alsóörs
községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.
/3/ 100 ezer forint alatti támogatás azonnal, jóváhagyást követő 15 napon belül egy
összegben, 100 ezer forint feletti támogatást pedig félévente, egyenlő részletekben
utalja ki a Polgármesteri Hivatal.
/4/ A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek és sportegyesületek a kapott pénzeszközről
a költségvetési évet követő év április 30-ig kötelesek elszámolni. (ÁHT.13/A.§.)
/5/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi
civil önszerveződő közösségek, egyházak támogatásáról a Képviselőtestület az általános
tartalék, valamint a plusz bevételek terhére hozhat döntést.
5
10.§.
/1/ Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt
a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri
Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatások növekedését.
/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői az e
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.
/4/ Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében
az Alapító Okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen
pénzbeli támogatást , felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra,
amit a költségvetési szerv Alapító Okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be.
A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv Alapító Okirata szerinti tevékenység
ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
/5/ A /4/ bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes
hozzájárulása szükséges, amennyiben a pályázatnak feltétele a saját erő, kivéve
amennyiben az intézményvezető a költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. A közvetlen
pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény
vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.
/6/ A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a
pályázattal megvalósítandó cél működési kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
11.§.
/1/ A Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között
Átcsoportosítást - a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselőtestület
engedélyezhet.
/2/ A Képviselőtestület az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadási előirányzatai
közötti átcsoportosítási jogát - kizárólag személyi juttatásnak, munkaadót terhelő járuléknak
nem minősülő kiemelt előirányzatokon belül - a polgármesterre, a részben önállóan
gazdálkodó intézmények esetén az intézményvezetőkre ruházza. Az átcsoportosítás
nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben
hozott döntés a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb -
többletkiadással nem járhat.
/3/ A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a Képviselőtestületet 30 napon
belül tájékoztatni kell, emiatt a költségvetési rendeletet a Képviselőtestület a költségvetési
beszámolóval egyidejűleg negyedévente, az utolsó negyedévben legkésőbb 2010. február
15-ig módosítja, december 31-i hatállyal.
6
12.§.
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselőtestület dönt,
a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselőtestület
negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 15-ig, december 31-i hatállyal dönt a
költségvetés rendeletének módosításáról.
13.§.
Az önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi pénzmaradványának elszámolása során a
kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
14. §.
Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben
elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.
15.§.
/1/ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
/2/ A fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a Képviselőtestület
dönt.
/3/ Az önkormányzati költségvetési szervek beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire nyílt
vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, kivéve a Képviselőtestület ezzel ellentétes
döntését,azonban figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényre.
A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, de a nettó 2.000 eFt-ot meghaladó
beszerzések illetve felújítások esetén minimum 3 db árajánlatot kell beszerezni.
/4/ Az /1/, /2/ bekezdésben foglalt munkálatra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester
javaslata alapján a Képviselőtestület jelölhet ki szakmai szervezetet, vagy személyt.
/5/ A beszerzésekre és a felújításokra vonatkozó szerződéseket a Polgármester írja alá a
Jegyző ellenjegyzésével.
16.§.
/1/ A közalkalmazottak, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére
biztosított étkezési hozzájárulás - a /2/ bekezdés kivételével – 6.000 forint/fő,
köztisztviselők részére Ktv. előírásai szerint választható a meleg étkezési utalvány 12.000
forint/fő értékben.
/2/ A kötelező étkezők köre a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója. A kötelező
étkezők hozzájárulása 12.000 forint/fő, mely természetbeni hozzájárulásnak minősül.
Az általuk fizetendő, kötelezően igénybevett étkezési térítési díj 2009. március 1-től
460.- forint/fő/nap.
/3/ A köztisztviselőket a jogszabály szerinti ruházati költségtérítés illeti meg.
A közalkalmazottak és az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítését
egységesen a 30.000 Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, amely adómentesen,
utalvány formájában kerül kifizetésre.
7
17.§.
/1/ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a
Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti,
a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
18.§.
/1/ A képviselőtestület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervhez (Polgármesteri Hivatalhoz is), ha annak elismert tartozás állománya a /2/ bekezdésben
meghatározott időt és mértéket eléri.
/2/ Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves
eredeti előirányzatának 10%-át, és ezen tartozást az Önkormányzat nem tudja egy hónap
alatt rendezni úgy, hogy a tartozásállomány kizárólag 30 napon belüli kifizetetlen
számlaállományt tartalmazzon, az Önkormányzat vezetője köteles a képviselő testületet
tájékoztatni.
/3/ Az önkormányzati biztost - a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselőtestület
döntése alapján a polgármester bízza meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19.§.
/l/ A költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetése a helyben
szokásos módon történik.
Alsóörs, 2010. január 29.
Hebling Zsolt        Báró Béla
polgármester        jegyző

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card