• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzata 3/2004.(I.30.) Önk. sz. r e n d e l e t e a gyermekek védelméről

Nyomtatás

 

Alsóörs község Önkormányzata 3/2004.(I.30.) Önk. sz. r e n d e l e t e

a gyermekek védelméről.

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi

XXXI tv. (a továbbiakban Gyvt.) által biztosított felhatalmazás

alapján a gyermekek védelme érdekében, - összhangban a szociális

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módositott

1993. évi III. tv-el – a gyermekek részére nyújtható pénzbeli

és természetbeni ellátásának szabályait az alábbi rendeletben állapítja

meg:

Pénzbeli ellátások

1.§.

Az Önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetbe levő családok

anyagi támogatása, ennek révén a gyermek(ek) családi környezetben

történő ellátásának elősegítése, a gyermek családból történő

kiemelésének megelőzése érdekében - rendszeres támogatásként -

rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósít.

2.§.

/1/ A képviselőtestület rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való

jogosultságát állapítja meg annak a - községben állandó lakóhellyel

rendelkező – gyermeknek, annak a nappali tagozaton tanulói

jogviszonyban álló fiatalkorúnak legfeljebb 25. életéve

betöltéséig, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan

beteg ill. fogyatékos gyermeknek:

a./ akinek az őt gondozó családban az egy főre jutó nettó

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegét,

b./ a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó

vagyonértéke nem haladja meg a Gyvt. l9.§./7/ bek-ben

meghatározott értéket, és

c./ a családban történő további nevelkedés nem áll a gyermek

érdekével ellentétben.

/2/ A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi

támogatás a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható,

ill. a már megállapított támogatás tovább folyósítható addig az

időpontig ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti

tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. éves korig.

- 2 -

/3/ Ha a gyermek nagykorúvá válása előtt is részesült rendszeres

gyermekvédelmi támogatásban, az nagykorúvá válása után is folyósitható

ill. egy éven belül ismét megállapítható, ha nappali

tagozatos tanulmányokat folytat, de legfeljebb 25 éves korig.

/4/ Házasságkötés esetén csak akkor szüntethető meg a rendszeres

gyermekvédelmi támogatás, ha a jövedelmi ill. vagyoni érték meghaladja

a törvényben előirtat.

/5/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyermekenkénti havi öszszege

megegyezik az mindenkori öregségi nyugdíjminimum öszszegének

22 %-ával.

/6/ Emeltösszegű rendszeres gyermekvédelmi támogatás illeti meg

azt az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező, tartásra kötelezett

nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű

rendszeres szociális pénzellátásában v. időskorúak járadékában

részesülő hozzátartozót – akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául

rendelt – a Gyvt. 19.§.-ban meghatározott feltételek esetén.

/7/ Az emelt összegű rendszeres támogatás gyermekenkénti havi öszszege

– az Országgyűlés által a költségvetésről szóló törvény

elfogadásával egyidejűleg megállapított összeg.

/8/ A folyósítás utólag történik, a tárgyhót követő hó 05. napjáig.

/9/ A tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek részére

- a folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatással azonos

összegű - egyszeri támogatást a június hónapban esedékes rendszeres

gyermekvédelmi támogatással egyidejűleg kell kifizetni.

3.§.

/1/ A jogosultság megállapítását illetően a nettó jövedelem megállapításánál

a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap havi átlagát

kell figyelembe venni.

/2/ A jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata – a Gyvt. 19.§.

értelmében - kiterjed a kérelem benyújtása időpontjában közös

háztartásban élő közeli hozzátartozókra, különös tekintettel a

Csjt-ben meghatározott gyermektartásra kötelezettek körére.

/3/ Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatást jogerősen megállapították,

az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha

a./ a tárgyhónap 15-ig nyújtották be, a támogatás teljes

összegét,

b./ a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a támogatás

50 %-át kell kifizetni.

- 3 -

/4/ Tekintettel arra, hogy a jogosultság a kérelem benyújtásától a

feltételek fennállásáig tart, a képviselőtestület a jogosultsági

feltételeket évente egyszer felülvizsgálja azzal, hogy ha a megszűnés

a./ a tárgyhónap 15-ig következik be, a támogatás 50 %-át,

b./ a tárgyhónap 15-t követően következik be, a támogatás teljes

összegét kell kifizetni.

4.§.

A Képviselőtestület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban

részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási

gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli

élethelyzetbe került – különös tekintettel a szociális válsághelyzetben

levő várandós anya gyermekének megtartása, nevelésbe vett

gyermek családjával való kapcsolattartásának, a gyermek családba

való visszakerülésének elősegítése, betegség v. iskoláztatás miatt -

jelentkező többlet kiadásokra.

5.§.

/1/ A rendkívüli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként

5.000 Ft-től 15.000 Ft-ig terjedhet, amelyre elszámolási kötelezettség

irható elő.

/2/ Amennyiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermeket

nevelő család létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe

kerülése indokolja, úgy az adott probléma elhárítása függvényében

a támogatás módját, mértékét a képviselőtestület határozza

meg.

Természetbeni ellátások

6.§.

/1/ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni

ellátás formájában is nyújtható – különösen a védelembe

vett gyermekek számára – ha azt a család körülményei indokolják.

- 4 -

/2/ A természetbeni ellátás formái:

- intézményi étkeztetés terítési díjának teljes vagy részleges

átvállalása,

- tankönyv és tanszerellátás

- vásárlási utalvány

- eü. szolgáltatásért fizetendő térítési díj.

Eljárási és hatásköri szabályok

7.§.

/1/ E rendeletben meghatározott eljárás kérelemre indul.

/2/ A kérelmet Polgármesteri Hivatalban kell írásban vagy szóban

benyújtani.

/3/ A kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője ill. bárki

benyújthatja, aki a ellátási formára való jogosultságára okot

adó tényekről, körülményekről tudomással bír.

/4/ A döntés előkészítése során a 149/1997.(IX.10.) Korm.sz. r. 2.

és 6. mellékletét képező adattartalmú jövedelmi és vagyonnyilatkozatot

mellékelni kell.

8.§.

A kérelmek elbírálása, a támogatás megállapítása, felülvizsgálata és

visszavonása a rendelet 2.§-ában meghatározott esetben a képviselőtestület,

a 4.§., 5.§ és 6. §-ában meghatározott esetekben a Polgármester

átruházott hatáskörébe tartozik. Az ügyek döntés előkészítési

feladatait a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal általa kijelölt

ügyintézője végzi.

9.§.

/1/ Amennyiben a gyermek tanulói jogviszonya megszűnt, ill. házasságot

kötött vagy a család jövedelmi viszonyai kedvezően változtak,

azt 8 napon belül be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalnál

a támogatás felülvizsgálata ill. megszüntetése céljából.

/2/ Amennyiben a kötelezett a bejelentési kötelezettségének nem tesz

eleget, úgy őt a jogtalanul felvett támogatás

visszafizettetésére kell kötelezni.

10.§.

/1/ A támogatás felvételére a törvényes képviselőn kívül a gyermek

gondozója, pártfogója, illetőleg a 14. életévet betöltött gyermek

is feljogosítható.

- 5 -

/2/ A pénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban

megadott időn belül a segély felhasználásról számoljon

el.

11.§.

/1/ A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 3/1998.(III.6.)

Önk. sz. rendelet, valamint az azt módosító 2/2001.(II.9.) Önk.

sz. rendelet hatályát veszti.

/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a

2004. január 1. után megállapított ellátásokra kell alkalmazni.

A rendelet közzétételéről ill. kihirdetéséről a jegyző az SzMSz

szerint, a helyben szokásos módon intézkedik.

Alsóörs, 2004. január 30.

Hebling Zsolt sk. Lehner Mária sk.

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card