• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs község Önkormányzat 10/2001.(X.29.) Önk. sz. r e n d e l e t a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint aszociális és kegyeleti támogatásokról

Nyomtatás

Alsóörs község Önkormányzat 10/2001.(X.29.) Önk. sz. r e n d e l e t a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint aszociális és kegyeleti támogatásokról.

I. fejezet

Bevezető rendelkezés

A rendelet hatálya

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselőtestületének

hivatala köztisztviselőire, ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik,

ott a nyugállományú köztisztviselőire

/2/ Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes

munkaidőben foglalkoztatott /részmunkaidős/ köztisztviselőket

munkaidő arányosan illetik meg.

/3/ A rendelet 9.-10.§-ban meghatározott szociális támogatások azokat a

nyugállományú köztisztviselőket illetik meg, akik a Hivataltól -

illetve jogelőd szervezetétől - kerültek nyugállományba.

II. fejezet

A juttatások és támogatások fedezete

2.§.

/1/ A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszegeket

a képviselőtestület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön is meg

kell állapítani.

/2/ A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások

céljára fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem

használható fel, és nem csoportosítható át.

3.§.

/1/ Ha az adott költségvetési évre a képviselőtestület

– juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy

- juttatásokra és /vagy támogatásokra megállapított keret

kevésnek bizonyul,

a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.

A képviselőtestület e kérésének a költségvetési rendelete módosításával

tehet eleget.

/2/ A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül

szolgáló előirányzatok költségvetési rendelettervezetben való megalapozott,

reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint a jóváhagyott

előirányzatok szerinti gazdálkodásáét.

4.§.

/1/ A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben meghatározott

módon valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott

módon kell felhasználni.

/2/ Az egyes juttatásokról és támogatásokról évente elkülönített nyilvántartást

kell vezetni.

- 2 -

5.§.

A jegyző a juttatásokkal kapcsolatban köteles intézkedni, a juttatások

körültekintő felhasználásának biztosításáról, a foglalkozatott köztisztviselők

szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kiséréséről, az egyes

juttatásokra való jogosultság megállapításáról és folyósításáról.

III.

6.§.

Köztisztviselői juttatások, támogatások

/1/ A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális juttatásokat

biztosítja:

a./ Családalapítási támogatások:

- egyösszegű, vissza nem térítendő - gyermekszületési

támogatás

b./ Szociális támogatások:

- rendkívüli /eseti/ pénzbeli szociális segély,

- rendkívüli természetbeni szociális segély

c./ illetményelőleg

d./ Nyelvtanulási támogatás

/2/ A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő egészségügy

juttatásokat biztosítja:

a./ szemüveg készítésének díjához történő - vissza nem térítendő

hozzájárulás

7.§.

A rendelet 6.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás

és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző,

minta Hivatal Vezetője az egységes Közszolgálati Szabályzatban állapítja

meg.

8.§.

Temetési segély

/1/ A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának

halála esetén kérelemre temetési segély illeti meg.

/2/ A temetési segély összegét évente a költségvetés előkészítése

során a képviselőtestület határozza meg.

/3/ A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi.

9.§.

A nyugállományú köztisztviselők támogatásaival kapcsolatos szabályok

/1/ A nyugállományú köztisztviselők részére a rendeletben biztosított

szociális kert körültekintő felhasználása, szociális helyzetük folyamatos

figyelemmel kisérése, az igény jogosultságról szóló döntés előkészítése,

a jegyző és a képviselőtestület szociális tanácsnokának

ális tanácsnokának feladata.

A kérelmekről – a szoc. tanácsnok véleményének figyelembe vételével

a jegyző dönt.

- 3 -

/2/ A jegyző a szociális tanácsnokkal együttműködve köteles figyelemmel

kísérni a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetlét,

nyilvántartani a tartósan gondozásra szorulókat, folyamatos kapcsolatot

tartani a gondozottakkal.

/3/ A nyugállományú köztisztviselők részére adható szociális támogatások,

juttatások megállapítása, kérelemre, valamin hivatalból /jegyző és

szoc.tanácsnok kezdeményezése/ alapján kerülhet sor.

10.§.

/1/ A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel,

rászorultság alapján, pénzbeli és természetbeni támogatásban részesülhet

a./ eseti szociális segély

b./ temetési segély

c./ kedvezményes étkeztetés.

/2/ Az érintett kötelezhető személyi jövedelmi helyezte igazolására, ha az

adott támogatási formánál a folyósítás feltételek teljesülése megítéléséhez

szükséges.

A jövedelmi állapot igazolásának elmaradása esetén a támogatás nem

folyósítható.

/3/ A kérelmek elbírálásakor, illetve rangsorolásakor elsősorban az

alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- jövedelmi helyzet alapján a jobban rászorult nyugállományú

köztisztviselőt kell előnyben részesíteni,

- a régebben bejelentett igényt kell előnybe részesíteni a később

benyújtottal szemben,

- előnyben kell részesíteni azt a nyugállományú köztisztviselőt, amely

eges kiemelt államigazgatási feladatok során az önkormányzat rendelkezésére

áll /népszámlálás választás stb./.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

11.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2002.janurár 1.

napjátólkell alkalmazni.

Alsóörs, 2001. október 29.

Dr. Bóka István sk. Lehner Mária sk.

polgármester jegyző

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card