• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Pályázati kiírás Alsóörs 560 Hrsz. ingatlan értékesítésre

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete PÁLYÁZATOT ír ki Alsóörs község belterület 560 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Pályázati határidő: 2019. május. 24 (péntek) 10:00 óra

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs község nemzeti vagyonáról szóló 6/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) valamint 79/2019.(IV.23) számú önkormányzati határozat alapján az Alsóörs, belterület 560 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére az alábbi részletes pályázati kiírást teszi közzé:

Részletes pályázati kiírás

I. Általános információk
a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) A pályázat célja, jellege:
Alsóörs Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése nyílt pályáztatással
c) A pályázat tárgyának megnevezése:
A alsóörsi 560 helyrajzi számú, 3486 m2 alapterületű, községháza és gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése.
d) Az ingatlan minimális értékesítési ára: bruttó 23.000- Ft /m2
e) Az ingatlan adatai:
A pályázat tárgyát képező ingatlan természetben az Ófaluban található, családiházas, intézményi környezetben. Hagyományos szerkezetű földszintes, vörös kő lábazat felmenő teherhordó kőből válaszfalai téglából. Fa födém és nyílászáró szerkezetek, palafedés. Műszaki állapota és állaga erősen leromlott.  Melléképület: főépülettől keletre vöröskő falazat, két épületrész között üvegház.  Gazdasági épületek: volt istálló, garázs, tűzoltó szertár, jelenleg raktár, hagyományos szerkezetű hullámpala fedésű, fa, fém nyílászáró szerkezetű, magas falazatú, nyitott födémű műszaki állapota leromlott. Keleti végén garázs jellegű épületsor szintén hagyományos szerkezet, hullámpala fedéssel, fa nyílászáró szerkezettel. A melléképületek északi fala az Ady E. utca irányába támfalfunkciót is ellátnak. Közművek: Víz, csatorna, gáz, áram. Az ingatlanon keresztül több közművezeték halad át, ezek esetleges kiváltása áthelyezése a pályázó feladata.
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (XI. 11.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) és mellékletét képező Szabályozási terv alapján az ingatlan „Lf-15” építési  terület övezetbe sorolt a megengedett legnagyobb beépítettség 30 %. Mindezeken túl a telek beépítésének részletes feltételeit az építésügyi jogszabályok tartalmazzák, a beépítés módjáról, feltételeiről, továbbá az ingatlan hasznosításáról az illetékes hatóságoktól szerezhető információ.
Az ingatlan helyszínen történő megtekintése a pályázók által egyénileg történik.
f) Egyéb feltételek:
Pályázó tudomásul veszi, hogy a Gagarin utca és az Ady Endre utca kereszteződése szélesítésre kerül mely érintett területet a pályázó térítésmentesen átad az önkormányzatnak (1. melléklet szerint) az ingatlanon maximum 5 épület és 10 egység helyezhető el. A tervezett változásokról Hebling Zsolt polgármester szolgál további felvilágosítással. A pályázó kérheti a VE/51/128-2/2019 ügyszámú állami főépítészi eljárásban elbírált, de hatályba nem lépett HÉSZ. szabályzat alkalmazását, amely megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatalban.
Nyertes pályázó tűrni köteles az ingatlanon áthaladó közművezetékeket (különösen az 568/4 hrsz-u ingatlant ellátó szennyvízcsatornát) azok kiváltása és áthelyezése saját költségén lehetséges. Az esetleges bontási beruházások csak a nyári szezonon (június 01- szeptember 01) kívüli időszakban végezhetők. Az ingatlanok teherautóval történő megközelítését egyeztetni kell a Temüsz. intézményvezetőjével. Az ingatlanok birtokbaadása a Temüsz. intézményvezetőjével egyeztetett időpontban történik legkésőbb 2019.09.01-ig.

II. A pályázatok benyújtásának helye, módja, ideje

a) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. május. 24 (péntek) 10:00 óra
A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!
b) Az ajánlatok benyújtásának módja
Az ajánlatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni. A pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával is lehetséges.
A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük).
A borítékon kizárólag a következő szövegrész feltüntetése szükséges:
„Pályázat az alsóörsi, 560 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.”
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.
c) Pályázati biztosíték
A pályázónak pályázatának benyújtásával egyidejűleg 1.000.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetnie Alsóörs Község Önkormányzat OTP. Bank Zrt.-nél vezetett  11748083-15428581 számú bankszámlájára. Az átutalás/befizetés során a közlemény rovatban meg kell jelölni a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázata érvénytelennek minősül.
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, a pályázatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, ezen eseteken túl pedig a pályázatok elbírálása és eredményéről történő tájékoztatást követően – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül. A nyertes pályázó esetében a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő vételárba beszámít.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó pályázatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont pályázatokra is.
d)Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázat tartalma
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait
• Természetes személy esetén a pályázó neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja lánykori neve, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, személy azonosító száma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma, stb.) telefonszáma, és e-mail címe
• Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe
2. A pályázattal érintett ingatlan adatait
• Az ingatlan címét, helyrajzi számát
3. A pályázó ajánlatát
• A pályázó által megajánlott vételárat, amely nem lehet alacsonyabb jelen részletes pályázati kiírásban szereplő minimális értékesítési árnál.
4. A pályázó nyilatkozatait a következőkről
4.1. jelen részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal és a 3. pontban megajánlott összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti;
4.5. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget;
5. A következő csatolandó mellékleteket:
5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylatot.
5.2. A pályázó 30 napnál nem régebbi helyi adóhatóság igazolása, hogy Alsóörs Község Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.
5.3. A pályázó 30 napnál nem régebbi
5.3.1. együttes NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy
5.3.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
5.4. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt (eredeti vagy hiteles másolat) és cégkivonatot (eredeti vagy hiteles másolat).
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.
Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.
A pályázatok elbírálása során a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.
A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésére bocsátásának, megtekinthetőségének helye, ideje és módja:
Jelen részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők az alsoors.hu honlapon a „Pályázati felhívások/Aktuális pályázatok” menüpont alatt, illetve személyesen átvehetők az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban Alsóörs, Endrődi S. u.49. szám alatt.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Telefonszám: 87/447-192
E-mail cím: hivatal@alsoors.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőn és szerdán: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között
Pénteken: 8:00-12:00 óra között
A kiíró a részletes pályázati kiírást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

IV. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk
a) A pályázatok felbontásának helye, ideje:
    Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal
    Alsóörs, Endrődi S. u.49.
    2019. május 24. (péntek) 11:00 óra

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik (meghatalmazással) részt vehetnek.
A kiíró a pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlatot tevő pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát a pályázó megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.
A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.
b) A pályázatok elbírálásának módja, szempontrendszere:
A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül kerülnek elbírálásra.
A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét és érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.
Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Érvénytelen a pályázat, ha
• olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
• a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
• a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
• az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.
A pályázatok elbírálása során, a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.
A pályázati eljárásban az érvényes pályázatot benyújtók közül az a pályázó minősül nyertesnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális értékesítési árat elérő ajánlatot teszi.
Árverseny:
A pályázatok értékelésénél azonos feltételek (vételár) vállalása esetén a pályázók között nyílt árversenyt (licitálást) kell tartani. A licitálás helyéről, idejéről a pályázatok bontását követően, írásban kapnak tájékoztatást a pályázók. A licitálás során a pályázók szóbeli licitálással, a kiíró által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. Ebben az esetben a legmagasabb licitet tevő pályázó minősül nyertes pályázónak. Az árversenyről jegyzőkönyv készül.
A pályázatok elbírálására jogosult: Alsóörs Község Önkormányzat polgármestere
c) Az eredményhirdetés ideje, módja
A benyújtott pályázatok elbírálását követően a kiíró az ajánlatok értékelésére vonatkozó javaslata alapján a nyertes pályázó megállapításáról és a további sorrend elfogadásáról az ingatlan értékére tekintettel a képviselő-testület dönt.
A kiíró a bontásról, illetve az esetleges árversenyről készült jegyzőkönyv egy példányát a pályázatok elbírálását követően pályázók részére postai úton megküldi.
A pályázók az eredményről írásban kapnak tájékoztatást Alsóörs Község Önkormányzatától.
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért tulajdonos a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy tulajdonos jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy a kiíró új pályázatot kiírni. Kiíró jogosult a szerződéskötésig egyoldalúan, indokolás nélkül elállni az ingatlan értékesítéséről ebben az esetben a pályázónak vissza kell téríteni a pályázati biztosítékot egyéb költségei megtérítésére nem tarthat igényt.
d) A pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésénél a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben az állam élni kíván elővásárlási jogával pályázónak vissza kell téríteni a pályázati biztosítékot egyéb költségei megtérítésére nem tarthat igényt.

V. Egyéb információk
A  kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja.
A pályázatok benyújtási határideje – a pályázati feltételek módosítása miatt határidőhosszabbításon kívül – egyszer megfelelő indokkal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Vevő az ingatlant az általa megtekintett és megismert állapotban vásárolja meg.
Tájékoztatom a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13.§ (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Ezzel összefüggésben, ha a nyertes pályázó átlátható szervezet, akkor a törvény 3. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
Jelen részletes pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben a Vagyonrendeltben foglaltak az irányadók.
A részletes pályázati kiírás mellékletei:
1.melléklet – Szabályozási tervlap
2.melléklet - Pályázati adatlap (természetes személy esetén)
3.melléklet – Pályázati adatlap (jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Alsóörs 2019.05.07.

1. melléklet szabályozási tervlap (SzT-3 részlet) - a megtekintéshez kattintson a linkre

2. melléklet Pályázati adatlap (természetes személy esetén)

1. PÁLYÁZÓ ADATAI (Természetes személy esetén)

Név:
Leánykori név:
Születési helye, ideje:
Anyja leánykori neve:
Állandó lakcím:
Személyazonosító igazolvány száma:
Személyi azonosító száma:
Adóazonosító jel/Adószám:
Nyilvántartási szám (vállalkozói, őstermelői igazolványszám):
Telefonszám:
E-mail cím:

2. PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT INGATLAN ADATAI

Címe:
Helyrajzi száma:

3. PÁLYÁZÓ AJÁNLATA

Vételár (Ft, bruttó, azaz ÁFÁ-val együtt): , azaz
forint.

4. PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

Alulírott, ……………………………………………………………………….………nyilatkozom, hogy
4.1. a pályázati feltételeket elfogadom;
4.2. személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárulok;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában vagyok és ennek ismeretében tettem meg a 3. pont szerinti ajánlatomat;
4.4. a 3. pont meghatározott ajánlatomra az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállalok, és amelyet nyertességem esetén a megkötendő adásvételi szerződés alapján Alsóörs Község Önkormányzat részére megfizetek;

5. CSATOLT MELLÉKLETEK
5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylatot.
5.2. Helyi adóhatóság igazolása, hogy Alsóörs Község Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs (30 napnál nem régebbi!).

5.3. 30 napnál nem régebbi
5.3.1. Együttes NAV-igazolás, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs (30 napnál nem régebbi!)
VAGY
5.3.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás.


Alsóörs, ………………év …………………… hónap ……….nap


 
Pályázó aláírása

2. melléklet Pályázati adatlap (jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

PÁLYÁZATI ADATLAP

1. PÁLYÁZÓ ADATAI (Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Megnevezés:
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:
Statisztikai számjele:
Kapcsolattartó Neve:
Telefonszáma:
E-mai-címe:

2. PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT INGATLAN ADATAI

Címe:
Helyrajzi száma:

3. PÁLYÁZÓ AJÁNLATA

Vételár (Ft, bruttó, azaz ÁFÁ-val együtt): , azaz
forint.

4. PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI (A szükséges helyeken aláhúzással, karikázással kérjük jelölni a választ!)

Alulírott, ……………………………………………………………………….………nyilatkozom, hogy
4.1. a pályázati feltételeket elfogadom;
4.2. személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárulok;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában vagyok és ennek ismeretében tettem meg a 3. pont szerinti ajánlatomat
4.4. a 3. pont meghatározott ajánlatomra az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállalok, és amelyet nyertességem esetén a megkötendő adásvételi szerződés alapján Alsóörs Község Önkormányzat részére megfizetek;
4.5. a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget;

5. CSATOLT MELLÉKLETEK
5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.
5.2. Helyi adóhatóság igazolása, hogy Alsóörs Község Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs (30 napnál nem régebbi!).
5.3. 30 napnál nem régebbi
5.3.1. Együttes NAV-igazolás, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs (30 napnál nem régebbi!)
VAGY
5.3.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás.
5.4. 30 napnál nem régebbi, eredeti vagy hiteles másolatban aláírási címpéldány és cégkivonat;

Alsóörs, ………………év …………………… hónap ……….nap


 
Pályázó cégszerű aláírása

Módosítás: ( 2019. május 21. kedd, 12:34 )  

Praktikumtár

Patinás Antik

Balaton riviéra

Harley-Davidson

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card