• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és
Kézilabda-Utánpótlás Központ

 

Fenntartója: Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség

Elérhetőségek:
 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 18.
 Tel.: 87 /447-167
 e-mail: info@refendrodi.hu
 weblap: http://www.refendrodi.hu


Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Községünk: Alsóörs, a Balaton északi partján, a Somlyó hegy lábánál helyezkedik el. Lélekszáma közel 2000 fő.
Alsóörs községben 1958. év nyara óta működik óvoda. Abban az időben egy csoporttal ideiglenes óvoda épületben voltak a rendszeres foglalkozások, óvodai program alapján.
Az intézmény a következő évben költözött az Endrődi utcai épületbe, melynek bővítésére 1973-ban került sor, társadalmi munka segítségével. Így 1974-től kezdve már kettő óvodai csoportban fogadta a gyermekeket.
Időközben megkezdődött egy új két csoportos óvoda építése konyhával, melyet 1976. november 6-án adtak át. 1999. július 1-től Lovas óvodáskorú gyermekeinek nevelését is ellátja. A gyerekek szállításáról Lovas község Önkormányzata gondoskodik.
2004. év augusztusától az óvoda az Endrődi Sándor Általános Iskola tagintézménye, majd 2005-től Általános Művelődési Központ részeként működött tovább.
2012.augusztus 16-ától önálló intézmény, Napraforgó Óvoda néven.
2017. év szeptemberétől új korszak kezdődött az óvoda életében. Az egyre növekvő gyermeklétszám miatt, három óvodai és mini bölcsődei csoporttal többcélú intézményként működik.
Intézményünk a község középpontjában található. 2017-től megújult épülettel, átalakított, esztétikus környezetben várja a község és a környező települések gyermekeit.
Mini bölcsődénk 7, óvodánk 75 kisgyermek számára tudja biztosítani a bölcsődei gondozást, illetve óvodai nevelést.

Óvodánk 1999. év szeptemberétől az új nevelési program szerint dolgozik, melyet nevelőtestületünk az Országos Alapprogram és a helyi sajátosságok figyelembevételével készített el. Ebben fogalmaztuk meg az alábbi hitvallást:

Az óvodás gyermek a szépre fogékony, a tudásra szomjas. Az úton, ami a művelődéshez vezet, mi óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépését. Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni, tovább megy-e az úton egyedül is.

Ezen gondolatok tükrözik nevelési elképzeléseinket. Óvónői munkánk során törekszünk arra, hogy minden óvodába járó gyermeknek saját fejlettségi szintjén kínáljunk fel olyan játéklehetőségeket, amivel a valóságról szerzett ismeretek alapos feldolgozását segítjük elő. Tudatosan teremtünk olyan nevelési helyzeteket, amelyek ezeket az ismereteket segítik beépíteni egyéniségük fejlődési folyamatába.
A sokoldalú fejlesztést különböző programok szervezésével is biztosítjuk: népi tánc, gyerekfoci, családi kirándulások, kutyaterápia, madarász-ovifoglalkozások, bábszínház szervezése.

Küldetésnyilatkozatunk a következő:

Óvodánk nevelőtestülete és teljes alkalmazotti köre törekszik Helyi Óvodai Nevelési Programunk célkitűzéseinek megvalósítására, különös figyelmet fordítva a környezet adta lehetőségek kihasználására, figyelembe véve a 3-7 éves gyermekek egyéni képességeit, készségeit. Munkánk során törekszünk óvodánk jogszerű és gazdaságos működtetésére, működésére.
A partneri elvárásoknak megfelelően minden dolgozó igyekszik a feltárt igények kielégítésére, folyamatos kapcsolattartásra. A gyakorlatban jól bevált módszerek alkalmazásával, a gyermeki személyiség jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, személyiségfejlesztő tevékenységünket
.”

Többéves szakmai gyakorlattal rendelkező, gyermekszerető, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, szakképzett dajkák várják a gyermekeket. Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel, szakmai tudásunk fejlesztése belső igény.
Céljaink elérését külső szakemberek is segítik. Óvodánkban rendszeresen foglalkozik a rászoruló gyerekekkel logopédus, gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus.
Intézményünk helyben, főző konyhával rendelkezik. A konyha biztosítja a bölcsődések, óvodások, ételallergiás gyermekek, iskolások, dolgozók, szociális étkezők ellátását.

Elérhetőségek:
 Tel. / Fax: 87 /447-086 Mobil: +36 /20 263-0893
 e-mail: alsoorsovi@gmail.com
 weblap: www.alsoorsovi.hu


Eötvös Károly Művelődési Ház és Könyvtár

A közművelődést szolgáló művelődési ház és községi könyvtár fenntartása ugyancsak az önkormányzat feladata. Az Eötvös Károly Művelődési Ház személyi állományába egy kulturális menedzser és egy könyvtáros tartozik. A művelődési ház biztosítja a helyet a társadalmi szervezetek működéséhez, és főleg kiscsoportos foglalkozásokat szervez.

Elérhetőségek:
 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 49.
 Kálmánfi Gábor: +36 /30 343-4804 
 e-mail: alsoorsmuvhaz@gmail.com  vagy muvhaz@alsoors.hu 

Községi Könyvtár

Elérhetőségek:
 Eötvös Károly Művelődési Ház és Könyvtár
 8226. Alsóörs, Endrődi S.u.49. Tel:87/ 788-476
 e-mail: alsoorskonyvtar1@gmail.com

A 8500 kötetes könyvtár gyermekek és felnőttek számára lehetőséget kínál újságolvasásra,adattárak,kézikönyvek helyben történő használatára. A beiratkozott olvasók könyveket,folyóiratokat kölcsönözhetnek.(Beiratkozáskor olvasóink adatait regisztráljuk,adatvédelemben részesítjük.) A kölcsönzési idő 1 hónap(kérésre meghosszabbítható)az olvasó a helyben használt és kikölcsönzött dokumentumokért anyagilag felelős. A kölcsönzés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!


Török-ház

Közművelődési feladatot lát el, az üdülési szezonban az ún. „török-ház", ahol zenei produkciókra és képzőművészeti kiállítások rendezésére került sor. 

Az alsóörsi török-ház, a török bíróság s a Prépost család története

Nem ismert, hogy a Rómer Flóris által 1860-ban „régi római lak”-nak nevezett, a 15–16. század fordulóján épült későgótikus kisnemesi udvarházat mióta hívják „török-ház”-nak vagy „török adószedő házá”-nak. A ház legkorábban a török kori adásvételi szerződésekben fordul elő 1675-ben, 1689-ben, majd 1722-ben egy csereszerződésben.
Az 1996-ban megjelent Alsóörs története című monográfia a Mórocza család levéltára alapján feltárta, hogy a faluban a 16–17. században kettős – magyar és török részre való – adóztatás folyt. Alsóörs török földesurai közül ismert egy „Rama” nevű szpáhinak (1557), Yuszuf Divánénak (1570) és Mehmet szpáhinak (17. század második fele) a neve. A török részre való adózás feladatának teljesítésére a falu roppant találékony módon török bírót választott, akik közül négynek a neve ismert: Kálmán Péteré 1557-ből, Prépost Alberté 1572-ből, Prépost Istváné 1590-ből és Mórocza Ferencé 1675 körül. Veszprém megyében még egy helyről, Felsőgörzsönyből ismert a török bíró.

A magyar írásbeliség történetében rendkívüli ritkaságnak számítanak az alsóörsi török bírók által kiadott oklevelek, melyek a Mórocza család levéltárában találhatóak. A török bíróság működése nyilvánvalóan kapcsolatban állt a török ház elnevezésével, amelynek a népi magyarázata – a ház turbánszerű kéményéből – tudományos szempontból nem állja meg a helyét, mert az valójában egy hagyma alakú barokk kéményzáródás.
1996-ban nem sikerült kapcsolatba hozni a faluban működő török bírókat a török házzal, 2006-ban azonban sikerrel járt a levéltári kutatás: összeállt a ház tulajdonosainak a 17. századtól a 20. századig tartó lánca. Ezek szerint a ház legkorábbi ismert tulajdonosa – legalább a 17. századtól, de 1675-től a házra vonatkozó oklevelekkel is igazolhatóan – a Prépost család volt. Miután a család férfiágon kihalt, 1701-ben a házba Gál Imre református lelkész és Prépost Katalin gyermekeit iktatták be. A következő tulajdonos Csepreghy Sámuel lett, akinek a felesége Gál Anna volt. A Csepreghyek 1869-ig birtokolták a házat, ekkor Guáth Péter vásárolta meg, s az ő leszármazottjai voltak a lakói a legutóbbi időkig.

Mivel a 17. századi tulajdonos Prépost családból való a négy ismert török bíró közül kettő, emiatt a török ház csak róluk, illetve tisztségükről kaphatta a nevét. A Prépost család története Alsóörsön a 16. század elejéig vezethető vissza, a falu legjelentősebb nemesi családja volt. Legkorábban 1535-ben Prépost András fiát említik alsóörsi telek tulajdonosaként. Prépost Ambrus 1571-ben II. Miksa császártól kapott oltalomlevelet. 1588-ban Prépost Albertet és fiait bevezették királyi új adományba nyert alsóörsi és másutt lévő birtokokba. 1592-ben Prépost Albert fiai és Prépost Ambrus Prágában kelt címeres levelet nyertek Rudolf királytól. Címerük leírását, melyen ponty és szőlőtőke ábrázolása is van, megőrizte az oklevél. További kutatást igényel annak vizsgálata, hogy a Prépost család lehetett-e a török ház építtetője.
Mivel a kettős adóztatás a szakértő történész szerint világtörténeti kuriózum, emiatt az okleveleket is kiadó alsóörsi török bíróságot már nehéz megfelelően minősíteni. Bizonyos, hogy az eddig is Európa-szerte ismert török háznak a rangját jelentősen emelték a legújabb kutatási eredmények.

Lichtneckert András levéltáros


TEMÜSZ

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - TEMÜSZ
 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 49.
 Tel /Fax: 87 /447-221
 e-mail: temusz@alsoors.hu

Törzskönyvi alapadatok:
 Törzskönyvi azonosító szám (PIR):665230
 Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:8411 Általános közigazgatás
 Adószám:16883550-2-19
 KSH statisztikai számjel:16883550-8411-322-19

Ügyfélfogadás:
  Hétfő:       8.00-15.30
  Kedd:       nincs ügyfélfogadás
  Szerda:    8.00-15.30
  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  Péntek:    8.00-13.00

Szervezetünk alaptevékenysége, hogy az Önkormányzat számára jogszabályban előírt kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátása. Így alapfeladataink közé tartozik községünk útjainak létesítése, fenntartása, felújítása, a köztemető üzemeltetése, vízellátás, vízkárelhárítás, szennyvízkezelés, a települési közvilágítás kifogástalan működésének biztosítása. Az állategészségügyi, a településtisztasági szolgáltatás, valamint a parkfenntartás, virágosítása, a rendezett falukép folyamatos megőrzése. Kiemelt feladatunk az önkormányzati tulajdonú a Községi Strandfürdő, a Riviera Camping, és sportlétesítményeink színvonalas üzemeltetése.
Az Önkormányzat az idegenforgalmi és turisztikai igények kielégítése érdekében, a Balaton biztosította lehetőséggel élve, szervezetünk működtetésében strandfürdőt tart fenn. Itt található a szezonálisan nyitva tartó Tourinform iroda is, amely kiegészítő szolgáltatást nyújt a vendégek számára, tájékoztatást ad az érdeklődőknek a turizmushoz kapcsolódó információkról, aktuális programokról. Működtetését az 5 község (Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Paloznak, Lovas) idegenforgalmát szervező Balaton Riviera Turisztikai Egyesülettel közösen látjuk el.
A strand közvetlen szomszédságában elhelyezkedő, népszerűségét a strandhoz hasonló tulajdonságokkal kivívó Riviera Camping működéséhez szükséges összes feladat ellátása az intézmény hatáskörébe tartozik.
Ellátjuk a sportlétesítmények (sportcsarnok és sportpálya) üzemeltetését, karbantartását. Ezen intézmények az általános iskolai tanulók tanórai testnevelését, a település lakóinak szabadidős sporttevékenységét, sportegyesületek, egyéb csoportok edzését és versenyzését szolgálják.
Mindennapi tevékenységeink közé tartozik továbbá a lakossággal, közüzemi szolgáltatókkal, az aktuális feladatok szerinti különböző hivatalokkal való folyamatos kapcsolattartás, a lakosság ügyeinek kezelése, a településsel kapcsolatos engedélyek (közterület-bontási-, közútkezelői-, útvonal engedély), hozzájárulások, nyilatkozatok kiadása. Az intézmény dolgozói a településüzemeltetés magas színvonalú ellátásának érdekében végzik munkájukat.

 

Praktikumtár

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás